Necip Fazıl Kısakürek İngilizce Türkçe Hayatı

Necip Fazıl Kısakürek was born on May 26, 1904 in Istanbul.
Necip Fazıl Kısakürek, 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul’da doğdu.

Necip Fazıl Kısakürek was the member of a prominent family, and grew up in a crowded mansion.
Necip Fazıl Kısakürek, tanınmış bir ailenin üyesiymiş ve kalabalık bir konakta büyümüştür.

During his frequently interrupted educational life, he attended various schools, and finally, he spent five years at a military school but never graduated.
Sık sık ara verilen eğitim hayatında çeşitli okullara gitti ve nihayet beş yıl askeri bir okulda geçirdi ancak mezun olmadı.

In 1924, he went to Paris, France and studied philosophy for about two years.Upon his return to his homeland, he continued the bohemian lifestyle that he had taken up in Paris. He spent short periods in various governmental jobs but never had a consistent professional career.
1924’te Paris, Fransa’ya gitti ve yaklaşık iki yıl felsefe okudu. Vatanına döndükten sonra, Paris’e götürdüğü bohem yaşam biçimine devam etti. Çeşitli devlet görevlerinde kısa süreler geçirdi, ancak tutarlı bir mesleki kariyeri olmamıştı.

After 1923, Necip Fazıl Kısakürek earned himself a place in the literary world through the articles and poems that appeared in various publications and newspapers.
1923’ten sonra Necip Fazıl Kısakürek, çeşitli yayın ve gazetelerde çıkan makale ve şiirlerle edebi dünyada kendine yer edinmiştir.

His first volume of poetry was published in 1925, and many poems and plays followed.
İlk şiir kitabı 1925 yılında basıldı ve birçok şiir ve oyun izledi.

But his first novel appeared in 1970, after a long period of silence.
Ancak ilk romanı, 1970’te uzun bir sessizlik döneminden sonra ortaya çıktı.

Kısakürek is best known for the poems that he wrote during the first years of the Republic; rendered in syllabic meter, these are aesthetically minded, profoundly metaphysical and psychological pieces.
Kısakürek, Cumhuriyetin ilk yıllarında yazdığı şiirlerle ünlüdür; hece planda işlenmiş, bunlar estetik olarak düşünülmüş, tamamen metafizik ve psikolojik parçalardır.

This type of poetry, especially because of the emphasis placed on the aesthetic aspect, represented his quest for a common and pure poetic language, an enthusiasm that he shared with some of his contemporaries.
Bu tür şiir, özellikle de estetik yönü üzerine yapılan vurgu nedeniyle, ortak ve saf bir şiirsel dille, yani çağdaşlarının bazılarıyla paylaştığı bir coşku arayışını temsil etti.

In the hands of Necip Fazıl Kısakürek, the syllabic meter that had until then been struggling within the confines of a formal structure, was elevated to a competent level.
Necip Fazıl Kısakürek’in elinde, o zamana kadar resmi yapıların sınırları içinde mücadele eden heceli metre, yetkili bir düzeye yükseltildi.

In addition, he is unique among his contemporaries because of his pathetic and tragic characters, who manifested themselves through mystical and metaphysical tendencies, unfounded fears, and delirium.
Buna ek olarak, mistik ve metafizik eğilimler, asılsız korkular ve deliryum ile kendini gösteren zavallı ve trajik karakterleri nedeniyle çağdaşları arasında benzersizdir.

Through this innovative approach, Necip Fazıl Kısakürek has had a lasting impact on many poets that followed him.
Bu yenilikçi yaklaşımla Necip Fazıl Kısakürek, onu takip eden birçok şair üzerinde kalıcı bir etkisi oldu.

Necip Fazıl Kısakürek led an extremely productive life, and wrote many poems, plays, articles, and essays. In 1980, in an official ceremony, The Turkish Foundation for Literature granted him the “Sultanı Şuara” (“Mastermind”) title.
Necip Fazıl Kısakürek son derece verimli bir hayat sürdü ve birçok şiir, oyun, makale ve deneme yazdı. 1980 yılında yapılan resmi bir törende Türk Edebiyatı Vakfı, kendisine “Sultanın Şuara” unvanını verdi.

Necip Fazıl Kısakürek died in Istanbul on May 25, 1983.
Necip Fazıl Kısakürek 25 Mayıs 1983’te İstanbul’da öldü.

Yazımızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.