İbn-i Rüşd Hayatı ve Çalışmaları

Bu yazımızda On üçüncü yüzyılda Endülüs’te yetişen filozof, doktor astronomi bilgini ve matematikçi İbn-i Rüşd’ü yakından tanıyacağız.  Avrupa’da Averroes adıyla tanınır. 1120’de Endülüs’ün Kurtuba şehrinde doğdu. 1198’de Merrakuş’ta vefat etti.

Kurtuba’daki büyük alimlerden fizik, tıp ve astronomi eğitimi aldı. Bu ilimlerle ilgili bir çok eser yazdı. Edebiyat ve felsefeye karşı ilgi duymaya başladı. Filozof İb-i Tufeyl ile dostluk kurdu. Onun aracılığıyla Fas’a giderek, felsefecilere karşı aşırı sevgi duyan Fas Hükümdarı Ebu Yakub Yusuf’un iltifatlarına kavuştu.Ebu Yakub Yusuf, Aristo’nun eserlerini şerh etmesini istedi ve kadılığa getirdi.

İbn-i Rüşd: Farabi ve İbn-i Sina ilelmam-ı Gazali’nin ve batı filozoflarının eserlerini inceledi. Aristo’nun görüşlerini inceden inceye araştırıp, şerhler yazdı. Aristo ile Eflatun’un felsefi görüşlerini uzlaştırmaya çalıştı. Felsefecilerin eserlerini inceleyip, Aristo’nun etkisi altında kalan İbn-i Rüşd, her şeyin akıl ile anlaşılabileceğini ileri sürdü. İleri sürdüğü fikirlerin İslam dininin esaslarına ters düşmesi, Müslümanlar arasında hoşnutsuzluklar çıkardı.

Halk Kur’an-ı Kerimde bildirilen bazı konuların efsane olduğunu iddia eden sözleri üzerine, ona karşı iyice cephe aldılar. Halkın şikayetleri üzerine hükümdar, Kurtuba alimlerinden bir meclis topladı. Toplanan alimler, onun, İslamiyet’in iman esaslarına uymayıp görüşlerinin çoğunun sapıklık, bir kısmının ise dinden çıkmaya sebep olduğuna karar verdiler. Bunun üzerine görevinden alınan İbn-i Rüşd hapsedildi. Sonraları Sultan Mansur, Kurtuba’ya gelince onu affetti. Fakat son seneleri sıkıntılarla geçti. Serveti elinden alındı. Lucene şehrine sürüldü. 1198’de Merrakuş’ta vefat etti.

Zamanının en büyük doktorlarından biriydi.

Felsefe dışında zamanının en büyük doktorlarından birisi olup, tıp sahasında on altı eser yazdı. Ayrıca gözdeki retina tabakası ve çalışma tarzı hakkında da dikkate değer açıklamalar yapan İbn-i Rüşd, tıp tarihinde gözdeki retina tabakasının fonksiyonunu izah eden ilk tıp bilgini olmuştur. Diğer eserlerinde de tedavi, zehirler ve ateşli hastalıklarla ilgili bilgiler yazmıştır. İbn-i Rüşd’ün tıbla ilgili eseri Avrupa üniversitelerinde ders kitabı olarak kabul edilmiştir.

Matematik, coğrafya ve astronomi bilimlerinde de söz sahibi olan İbn-i Rüşd bu konularda eserler yazmış, zamanından sonraki bir çok bilimin gelişmesine kaynak olmuştur.

Yazımızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir