Thomas Edison İngilizce Ve Türkçe Hayatı

Edison was born on 11 February 1847 in Milan, Ohio, the last of seven children. Like many children during that era, Edison had little formal education. During his early youth his mother taught him at home. As he grew older he became more self-directed in his reading and sought out scientific books and technical journals.At the age of sixteen, acting on his interest in telegraphy, he found full-time work as a telegraph operator.

Edison 11 Şubat 1847’de yedi çocuğun sonuncusu olan Ohio’da doğdu. O dönemdeki pek çok çocuk gibi, Edison da resmi eğitim görmedi. Erken yaşlarında annesi evde öğretti. Yaşlılığı arttıkça okurken kendine hakim oldu ve bilimsel kitaplar ve teknik dergiler araştırdı.On altı yaşında, telgrafa olan ilgisini çekerek, telgraf operatörü olarak tam zamanlı bir çalışma bulmuş.

In 1869, Edison moved to New York City, and it was there that he made an improved stock ticker. With the money generated by the stock ticker’s success, Edison set up his first laboratory and manufacturing facility at Ward Street, Newark, New Jersey.

1869 yılında Edison New York’a taşındı ve gelişmiş hisse senedi çıkardı . Hisse senedi senetinin başarısıyla üretilen parayla Edison, Ward Street, Newark, New Jersey’deki ilk laboratuvar ve üretim tesisini kurdu.

His inventions, coupled with a business vision focused on commercial development, gave rise to three major industries: recording, motion pictures, and electric utilities.

Onun icatları, ticari gelişmeye odaklanmış bir iş vizyonuyla birleşince, kayıt, sinema ve elektrik hizmetleri olmak üzere üç ana sektör ortaya çıktı.

From 1870 to 1875 Edison devised many telegraphic advances including receivers, transmitters, the duplex, tape and automatic printers. He also collaborated in 1871 with Christopher Sholes, also known as “father of the typewriter,” to ameliorate the typing machine. Edison claimed to have made twelve typewriters at Newark in 1870. As a result, the Remington Company purchased his interests.

1870’den 1875’e kadar Edison, alıcılar, vericiler, dupleks, bant ve otomatik yazıcılar gibi birçok telgraf gelişimi geliştirdi. Ayrıca, yazan makineyi iyileştirmek için 1871’de “daktilonun babası” olarak da bilinen Christopher Sholes ile birlikte çalıştı. Edison, 1870 yılında Newark’ta on iki daktilo yazdığını iddia etti. Sonuç olarak Remington Şirketi çıkarlarını satın aldı.

Edison’s carbon telegraph transmitter for Western Union brought a breakthrough for the creation of the Bell telephone. The money he got from Western Union for the transmitter was spent to establish a factory in Menlo Park, N.J. One more time, he used scientific talent to register over 300 patents in only 6 years. His electric pen (1877) developed stencils to produce copies.

Edison’un Western Union için verdiği karbon telgraf vericisi Bell telefonunun yaratılması için bir gelişme sağladı. Western Union’dan verici için aldığı para, NJ Menlo Park’ta bir fabrika kurmak için harcanmıştı Bir kez daha, sadece 6 yılda 300’den fazla patent kaydetmek için bilimsel yetenek kullandı. Elektrikli kalemi (1877) kopya üretmek için şablonlar geliştirdi.

Probably his most impressive invention, the phonograph, was patented in 1877. By 1890 Edison had about 80 patents under his name, and that was pretty much the reason The Victor Company came into being.

Muhtemelen en etkileyici icadı olan fonograf, 1877’de patent almıştır. 1890’a kadar Edison’un ismi altında yaklaşık 80 patent vardı ve Victor Company’nin kurulmasının nedeni buydu.

Edison presided the U.S. Navy Consulting Board throughout World War I and made 45 more inventions.
Edison, I. Dünya Savaşı boyunca ABD Donanması Danışma Kurulu Başkanlığına getirildi ve 45 icat yaptı.

Edison died of complications of diabetes on October 18, 1931
Edison, 18 Ekim 1931’de şeker hastalığının komplikasyonlarından öldü.

Yazımızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.