Thomas Edison İngilizce Ve Türkçe Hayatı

Bu yazımızda Thomas Edison İngilizce Ve Türkçe Hayatını paylaşacağız. Thomas Edison’un İngilizce Hayatı Türkçe çevirisiyle birlikte.

Thomas Edison İngilizce Ve Türkçe Hayatı

Edison was born on 11 February 1847 in Milan, Ohio, the last of seven children.
Edison, 11 Şubat 1847’de Milano, Ohio’da yedi çocuğun sonuncusu olarak doğdu.

Like many children during that era, Edison had little formal education. During his early youth his mother taught him at home.
O dönemdeki birçok çocuk gibi Edison’un da çok az resmi eğitimi vardı. İlk gençlik yıllarında annesi ona evde öğretti.

At the age of sixteen, acting on his interest in telegraphy, he found full-time work as a telegraph operator.
On altı yaşında telgrafa olan ilgisinden hareketle telgraf operatörü olarak tam zamanlı bir iş buldu.

In 1869, Edison moved to New York City, and it was there that he made an improved stock ticker. With the money generated by the stock ticker’s success, Edison set up his first laboratory and manufacturing facility at Ward Street, Newark, New Jersey.
1869’da Edison New York’a taşındı ve orada gelişmiş bir hisse senedi senedi yaptı. Hisse senedi borsasının başarısından elde edilen parayla Edison, ilk laboratuvarını ve üretim tesisini Ward Street, Newark, New Jersey’de kurdu.

His inventions, coupled with a business vision focused on commercial development, gave rise to three major industries: recording, motion pictures, and electric utilities.
Buluşları, ticari gelişime odaklanan bir iş vizyonuyla birleştiğinde, üç ana endüstriye yol açtı: kayıt, sinema ve elektrik hizmetleri.

From 1870 to 1875 Edison devised many telegraphic advances including receivers, transmitters, the duplex, tape and automatic printers. He also collaborated in 1871 with Christopher Sholes, also known as “father of the typewriter,” to ameliorate the typing machine. Edison claimed to have made twelve typewriters at Newark in 1870. As a result, the Remington Company purchased his interests.
1870’den 1875’e kadar Edison, alıcılar, vericiler, dupleks, bant ve otomatik yazıcılar dahil olmak üzere birçok telgraf teknolojisi geliştirdi. 1871’de daktilonun babası olarak da bilinen Christopher Sholes ile daktilo makinesini iyileştirmek için işbirliği yaptı. Edison, 1870’de Newark’ta on iki daktilo yaptığını iddia etti. Sonuç olarak, Remington Şirketi onun hisselerini satın aldı.

Edison’s carbon telegraph transmitter for Western Union brought a breakthrough for the creation of the Bell telephone. The money he got from Western Union for the transmitter was spent to establish a factory in Menlo Park, N.J. One more time, he used scientific talent to register over 300 patents in only 6 years. His electric pen (1877) developed stencils to produce copies.
Edison’un Western Union için karbon telgraf vericisi, Bell telefonunun yaratılması için bir atılım getirdi. Verici için Western Union’dan aldığı para, Menlo Park, N.J.’de bir fabrika kurmak için harcandı. Elektrikli kalemi (1877) kopya üretmek için şablonlar geliştirdi.

Probably his most impressive invention, the phonograph, was patented in 1877. By 1890 Edison had about 80 patents under his name, and that was pretty much the reason The Victor Company came into being.
Muhtemelen en etkileyici buluşu olan fonografın patenti 1877’de alındı. 1890’da Edison’un kendi adı altında yaklaşık 80 patenti vardı ve The Victor Company’nin ortaya çıkmasının nedeni aşağı yukarı buydu.

Edison presided the U.S. Navy Consulting Board throughout World War I and made 45 more inventions.
Edison, I. Dünya Savaşı boyunca ABD Donanması Danışma Kuruluna başkanlık etti ve 45 icat daha yaptı.

Edison died of complications of diabetes on October 18, 1931
Edison, 18 Ekim 1931’de diyabet komplikasyonlarından öldü.

Thomas Edison İngilizce Ve Türkçe Hayatı adlı yazımızla ilgili olarak dikkatinizi çekebilecek diğer yazılarımız:

Nikola Tesla İngilizce Hayatı

Graham Bell’in İngilizce Ve Türkçe Hayatı

Yazımızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

3 Comments on “Thomas Edison İngilizce Ve Türkçe Hayatı”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir