Hârezmî İngilizce ve Türkçe Hayatı

Hârezmî, bilim dünyasında derin etkiler bırakmış matematikçi, astronom ve coğrafyacıdır. Bu yazımızda büyük İslam bilgini Hârezmî’nin İngilizce ve Türkçe Hayatı paylaşacağız.

Hârezmî İngilizce ve Türkçe Hayatı

Hârezmî was a Persian Muslim mathematician, astronomer, astrologer and geographer. He was born in Persia of that time around 780 and he died around 850. He made important contributions to mathematics, geography, astronomy and cartography.

Hârezmî, İranlı bir Müslüman matematikçi, astronom, astrolog ve coğrafyacıydı. O dönemde 780 civarında İran’da doğdu ve 850 civarında öldü. Matematik, coğrafya, astronomi ve haritacılık alanlarında önemli katkılarda bulundu.

Hârezmî flourished at the court of the Abbasid caliph al-Mamun (reigned 813-833), whose interest in science and philosophy gave great impetus to scholarly investigation and to a copious translation movement from Greek via Syriac into Arabic.

Hârezmî, bilime ve felsefeye olan ilgisi ilmî araştırmalara ve Yunancadan Süryanice üzerinden Arapçaya çok sayıda tercüme hareketine büyük ivme kazandıran Abbasi halifesi el-Memun’un (hükümdarlığı 813-833) sarayında gelişti.

Hârezmî is most famous for his work in mathematics. He is considered the father of algebra. The word “algorithm” is actually derived from a Latinized version of Hârezmî’s name. Latin translations of his work introduced the decimal to the Western world.

Hârezmî en çok matematik alanındaki çalışmalarıyla ünlüdür. Cebirin babası olarak kabul edilir. Algoritma kelimesi aslında Hârezmî’nin adının Latince versiyonundan türetilmiştir.  Çalışmalarının Latince çevirileri, ondalık sayıyı Batı dünyasına tanıttı.

Hârezmî is best known for revolutionizing algebra and arithmetic. He didn’t invent algebra, but he did improve the techniques we use to solve algebraic problems. Hârezmî’s book, Kitab al-jabr wa’l muqabalah, is considered to be a highly significant contribution to mathematics.

Hârezmî en çok cebir ve aritmetikte devrim yaratmasıyla tanınır. Cebiri icat etmedi ama cebirsel problemleri çözmek için kullandığımız teknikleri geliştirdi.  Hârezmî’nin Kitab al-cebr wa’l muqabalah adlı kitabının matematiğe çok önemli bir katkısı olduğu kabul edilmektedir.

Algebra sounds complicated, but it can also help you solve some of life’s more complicated problems in a simple way. At its most basic, algebra allows us to use symbols (like x and y) in equations to find unknown numbers.

Cebir kulağa karmaşık gelebilir, ancak aynı zamanda hayatın daha karmaşık problemlerinden bazılarını basit bir şekilde çözmenize yardımcı olabilir. En temelde cebir, bilinmeyen sayıları bulmak için denklemlerde semboller (x ve y gibi) kullanmamıza izin verir.

Hârezmî’s book also offered solutions for people who needed to figure out common, everyday problems. For example, his book explained how to use equations to split an inheritance, divide a plot of land, and find measurements for canals and buildings. While al-Khwarizmi was not the first person to understand these equations, he was the first to provide algorithms for solving them. Algorithms are sets of rules to solve a problem.

Hârezmî’nin kitabı aynı zamanda gündelik hayatın ortak problemlerini çözmesi gereken kişilere de çözümler sunuyordu. Örneğin, kitabı bir mirası bölmek, bir arsayı bölmek ve kanallar ve binalar için ölçümler bulmak için denklemlerin nasıl kullanılacağını açıkladı. Bu denklemleri anlayan ilk kişi Harezmi olmasa da, onları çözmek için algoritmalar sağlayan ilk kişidir. Algoritmalar, bir problemi çözmek için kurallar dizisidir.

Hârezmî’s work in mathematics revolutionized or made possible other fields, including finance, optics, engineering, chemistry, astronomy, geography, and computing.

Hârezmî’nin matematik alanındaki çalışmaları finans, optik, mühendislik, kimya, astronomi, coğrafya ve bilgisayar dahil olmak üzere diğer alanlarda devrim yarattı veya mümkün kıldı.

Sıfır (0) Rakamı Olmasaydı Ne Olurdu?

Sıfır rakamı matematik dünyasında sayıların başlangıç noktası oldu. Sıfır (0) Rakamı Olmasaydı Neleri Yapamazdık? adlı yazımızda ilginizi çekebilir.

Dikkatinizi çekebilecek diğer yazılarımız:

Ali Kuşçu İngilizce ve Türkçe Hayatı

İbn-i Sina İngilizce ve Türkçe Hayatı

Fatih Sultan Mehmet İngilizce ve Türkçe Hayatı

Yazımızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir